Objavljene knjige

 

2.1. Izdaje i odbrana Hercegovine ‘91-‘95.

Suad Ćupina, Sarajevo: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2006. – 674 str: ilustr. 25 cm

Kratak sažetak rada:

U brojnoj literaturi o nedavnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, do sada je Mostar uglavnom ostavljan po strani. Smatram da je to urađeno strateški da bi se taj dio prošlosti, za nekoga častan a za nekog sraman, konačno zaboravio. Nažalost, među takvim ljudima bilo je i bivših sportista.

Za razliku od nekih zaboranih, ja sam odlučio progovoriti. Siguran sam da će moja knjiga mnoge natjerati na preispitivanje, kao što će meni donijeti probleme.

 

2.2. ABC Karate 3, Kata

Suad Ćupina, Sarajevo: autor, 2004. -162 str: ilust: 28 cm

Kratak sažetak rada:

Knjiga ABC Karatea 3. Kata, pokazuje da pristup shotokan ryu kati može biti i drugačiji, moderniji, nego što ga je imao Gichin   Funakoshi, otac japanskog karatea, po kojem “konačni cilj borilačkih vještina ne leži u pobjeđivanju ili osujećivanju protivnika, već u poboljšanju vježbačeve ličnosti”.

Mnogi laici konačno moraju shvatiti suštinu karatea i disciplinu kata, koje ne pripremaju, između ostalog, razne uzrasne kategorije oba spola za direktan obračun sa siledžijama,  već za gašenje nasilničkih impulsa, koji se kontroliraju dugotrajnim radom kroz rangiranje znanja, odnosno zvanja.

 

2.3. ABC Karate 2. Terminologija

Suad Ćupina, Sarajevo: autor, 2004. -195 str: ilust: 28 cm

Kratak sažetak rada:

Knjiga ABC Karate 2. Terminologija, predstavlja karate prije svega kao vještinu i sport u okviru ljudske djelatnsoti, gdje su u većoj ili manjoj mjeri oformljeni specifični termini za lakšu komunikaciju na treningu ili takmičenju.

Rječnik internacionalnih karate termina rezultat je potrebe da se knjige o karateu učine što dostupnijim svima onima koji su zainteresirani za karate sport i koji se služe literaturom o karateu.

 

2.4. ABC Karate 1. Osnove

Suad Ćupina, Sarajevo: autor, 2004. – 197 str; ilustr; 28 cm

Kratak sažetak rada:

Knjiga ABC karatea 1. Osnove, prva u nizu koje čine svojevrsnu abecedu karatea, usmjerena je ka tome da čitaocu ukaže na neizmjerno bogatstvo aktivnosti sakrivenih iza jednostavnog pojma karate.

 

2.5. ABC karate

Suad Ćupina, Sarajevo: autor, 1998. – 439 str. : ilustr. ; 24 cm

Kratak sažetak rada:

Knjiga ABC karatea izuzetno je edukativno djelo koje će stvoriti inspirativnu atmosferu za još snažniji razvoj karatea i učiniti da ovaj sport i u Bosni i Hercegovini nastavi ići uzlaznom putanjom.


3. Objavljeni i odbranjeni Univerzitetski radovi

 • Objavljen i odbranjen doktorski rad „Manifestni i latentni motorički i morfološki prediktori specifične brzine u karateu“, čime je stekao naučni stepen „Doktor nauka u sportu“ 3.09.2010. godine.

Kratak sadržaj:

Predmet ovog istraživanja konkretno je vezan za utvrđivanje veza između bazičnih motoričkih sposobnosti,  morfoloških obilježja i specifične radne sposobnosti (odnosno brzine) izvođenja složenih struktura napada u karateu. Poznavanje morfološko-motoričke strukture te specifične brzine u izvođenju složenog napada karate borca omogućit će bolje razumijevanje i predikciju uspjeha u karateu te pospješiti sustav treninga i selekcije karate sportu.

 

 • Objavljen i odbranjen magistarski rad “Prediktivne vrijednosti antropometrijskih mjera i motoričkih sposobnosti u funkciji realizacije složenih motoričkih struktura iz karatea”, čime je stekao naučni stepen „Magistra nauka u oblasti fizičke kulture“ 15.04.2004. godine.

Kratak sadržaj:

Predmet magistarskog rada odnosi se na utvrđivanje intenziteta veza i utjecaja antroploškog statusa na uspješnost u vrhunskom sprtu. Iz ranijih istraživanja, saznanja su da različite antropološke sposobnosti i karakteristike imaju promjenjive utjecaje na rezultat u sportu, ovisno o strukturalnim i funkcionalnim karakteristikama sporta.

 • Objavljen i odbranjen diplomski rad „Istorija svjetskog i BiH karatea“, čime je stekao akademsko zvanje „Viši sportski trener – Smjer karate“, 05.03.1999. godine.

Kratak sadržaj:

Koliko ima karate stilova u svijetu? Koji je najbolji? Koji je pravi svjetski? Koji vježbati da bi vaš karateka bio prvi u Evropu i svijetu? Koje je pravo genealoško stablo pravog karatea? Odgovori na ova pitanja dati su u ovom diplomskom radu.

 


4. Objavljene monografije

 

4.1. BHP Bilten, SPORT – Karate,

Sarajevo: BHP: 2007. – 6 str: ilustr: 21 cm

Autori teksta: Suad Ćupina, Admir Ćupina, Sead Ćupina

Kratak sažetak rada:

Krakta informacija o 40 godina karatea u BiH sa jubilarnom kovertom i markicom.

 

4.2. Monografija: 60 godina USD Bosna,

Sarajevo: USD Bosna: 2007: 193 str: ilustr. 30 cm

Autori teksta o karateu: Suad Ćupina, Admir Ćupina, Sead Ćupina

Kratak sažetak rada:

Knjiga 60 godina USD Bosna je sjećanje na rad i rezultat dvadeset univerzitetskih klubova koji su pripadali porodici Univerzitetskog sportskog društva Sarajevo, čiji osnivač je Univerzitet u Sarajevu.

 

4.2. Monografija: 40 godina UKK Bosna,

Sarajevo: UKK Bosna: 2007: 21 str: ilustr. 30 cm

Autori teksta: Suad Ćupina, Admir Ćupina, Sead Ćupina

Kratak sažetak rada:

Ponos Svijeta UKK Bosna 1967-2007. Rezultati

 

4.3. ABC  Karate 4.  Prediktivne vrijednosti  antroprometrijskih  mjera  i  motoričkih sposobnosti u funkciji realizacije složenih motoričkih struktura iz karatea.

Suad Ćupina, Sarajevo: autor, 2004 -103 str: ilust: 28 cm

Kratak sažetak rada:

Knjiga ABC Karate 4. je magistarski rad Suada Ćupina. Cilj rada je utvrđivanje prediktivne vrijednosti antropometrijskih mjera i motoričkih sposobnosti u funkciji realizacije motoričkih struktura iz karatea. Rezultatima ovog magistarskog rada utvrđeno je da su prediktivne vrijednosti antropometrijskih mjera i motoričkih sposobnosti u funkciji realizacije specijalnih struktura karate tehnike.

 

4.4. Bosna karate klub 2000 Press Book

Kratak sažetak rada:

Knjižica izdata kao godišnji bilten rezultata članova Univerzitetskog karate kluba Bosna Sarajevo

4.5. Suad S. Ćupina, direktor USD Bosna (1997.god) Zlatni jubilej USD Bosna Sarajevo 1947-1997.

Izdavač USD Bosna

Kratak sažetak rada:

Knjiga zlatni jubilej je sjećanje na rad i rezultat dvadeset univerzitetskih klubova koji su pripadali porodici Univerzitetskog sportskog društva Sarajevo, čiji osnivač je Univerzitet u Sarajevu.

 


5. Objavljeni naučni radovi u domaćim i stranim časopisima

5.1  Suad Ćupina, Branimir Mikić (2004.)  “Odnosi između bazičko i specifično-motoričkih sposobnosti i uspješnosti realizacije složenih motoričkih struktura iz karatea”

Sportski logos, Naučno-stručni časopis, Mostar – juni 2004. god. godina 2, br. 3, sr. 7-11 Kratak sažetak rada:

Cilj ovog rada je suštinsko utvrđivanje odnosa između bazično i specifično-motoričkih sposobnosti i uspješnosti realizacije složenih motoričkih struktura iz karatea. Rezultatima ovog istraživanja utvrđeno je da su prediktivne vrijednosti bazičnih i specifično-motoričkih sposobnosti u funkciji realizacije specifičnih struktura karate tehnike.

5.2  Suad Ćupina, Džemal Huremović (2004.)  “Prediktivne vrijednosti antropometrijskih mjera u funkciji realizacije složenih motoričkih struktura karate tehnike”

Sportski logos, Naučno-stručni časopis, Mostar juni 2004. god., godina 2, br.3, str. 34-38 Kratak sažetak rada:

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje prediktivne vrijednosti antropometrijskih mjera, u funkciji uspjeha u karate borbi. Rezultatima ovog istraživanja utvrđeno je da su prediktivna vrijednost antropometrijskih mjera u fuznkciji uspjeha u situacionim uslovima karate borbe. Na uzorku od 73. karateke od 17 do 30 godina iz 32 kluba registrovanih u Karate Savezu BiH za 2001/2002. godinu izvršeno je mjerenje i 12 varijabli morfoloških karakteristika i realizacija složenih struktura karate tehnika odnosno uspjeha u Karate borbi. Primjenjena je višestruka regresivna analiza. Od svih primjenjenih varijabli najviše utjecaja na realizaciju situaciono motoričkih tekstova imaju varijable morfoloških karakteristika: obim grudi, obim podlaktice i tjelesna masa.

5.3  Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2004.) „Karate Kumite povrede”

Sportski logos, Naučno-stručni časopis, Mostar juni 2004.god., godina 2, br.3, str. 134-143

Kratak sažetak rada:

Cilj rada je analiza povreda u disciplini kumite pojedinačno po kategorijama uzrasta seniori i seniorke, sa osvrtom na njihovu patoanatomsku klasifikaciju, razlozi i uslovi njihovog nastajanja i doprinos u analiziranju mogućnosti za smanjenje povreda poboljšavajući organizaciju takmičenja i treninga uz usavršavanje trenutačnog procesa.

Same povrede koje su se desile na takmičenjima smo klasificirali po regionima i dijagnozi u povrede glave i vrata, povrede ramenog pojasa, gornjih extremiteta, povrede trupa, povrede karlice i natkoljenice, povrede potkoljenice i povrede stopala.

U tabelama od broja jedan do broja dvanaest obrađen je materijal sa 12 BiH seniorskog prvenstva za muškarce i žene po kategorijama.

Na prvenstvu su učestvovala 22 kluba iz BiH sa 111 takmičara u muškoj konkurenciji i 44 takmičara u ženskoj konkurenciji. Dežurni Ijekar Dr. Muris Halkić je pored zbrinjavanja takmičara davao mišljenje o regiji i dijagnozi povrede takmičara.

Podaci o povredama su sakupljani od početka eliminacionih borbi u pojedinačnoj konkurenciji oba pola, kao i svih polufinalnih i finalnih borbi na prvenstvu. Nožni i ručni udarci koji su zahtijevali kraći ili duži prekid borbe, uslovljeni na zahtjev glavnog sudije, Ijekarskom intervencijom su registrovani kao povrede koje prezentiramo u našoj studiji.

5.4   Suad S. Ćupina (2004.) “Prediktivne vrijednosti antropometrijskih mjera i motoričkih sposobnosti u funkciji realizacije složenih motoričkih struktura iz karatea”

Sport u teoriji i praksi, Naučno-stručni časopis, Sarajevo, April/Travanj 2004. godine – god. 8.br1,str.21-26

Kratak sažetak rada:

Cilj istraživanja je utvrđivanje značajnosti udjela anropometrijskih mjera I motoričkih sposobnosti za realizaciju složenih strukura karate tehnike: oi tsuki, kizami tsuki, gyaku tsuki, mae geri I mawashi geri.

Višesrukom analizom varijance utvrđena je taksonomska značajnost antropometrijskih mjera i motoričkih testova za svrstavanje ispitivanih karatista u grupe uspješnosti.

Višesrukom regresionom analizom procjenjena je prediktivna značajnost varijabli za realizaciju složenih motoričkih struktura: uspješna grupa – maksimalna frekvencija pokreta ruke i manje uspješna grupa – troskok.


6. Naučni radovi u zbornicima (Kongresi, simpoziji)

6.1 Suad S. Ćupina, Besalet Kazazović, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2015)

“Relacija manifesnih morfoloških obilježja i specifične tehničko-taktičke brzine u karateu”

1st International sports, science, education and deveopment conference 2015, 13-15. februar 2015. Vlašić, Travnik, Bosna i Hercegovina

6.2. Suad S. Ćupina, Besalet Kazazović, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2015.)

“Relacije manifesnih bazičnih motoričkih sposobnosti i specifične tehničko -taktičke brzine u karateu”

1st International sports, science, education and deveopment conference 2015, 13-15. februar 2015. Vlašić, Travnik, Bosna i Hercegovina

6.3. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2005.)  „Rangiranja u borenju”

NTS Sarajevo, Prvi međunarodni simpozij Novih tehnologija u sportu, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja i Olimpijski Komitet BiH, april 2005., Zbornik naučnih i stručnih radova, str. 431-435.

Kratak sažetak rada:

Cilj rada je da se rangiranje ili nivoi u borenju dublje prouče i ukaže sa njegove prave i racionalne strane. Istovremeno želimo da pokrenemo inicijativu da rangovi obavežu sve korisnike boranja u svijetu na svestraniji metodološki pristup ne samo u praksi, već i u teoriji.

6.4. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2005.) „Selektor – trener u stvaranju borbe i karateka”

NTS Sarajevo, Prvi međunarodni simpozij Novih tehnologija u sportu, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja i Olimpijski Komitet BiH, april 2005., Zbornik naučnih i stručnih radova, str. 436-441.

Kratak sažetak rada:

BiH karate budućnost je u stvaranju kvalitetnih selektora – trenera, zatim borbe, koja će kroz svoj ritam biti iskazana u varijantama, gdje će karateka učestvovati misaono i prilagođavati se situacijama da bi uz profesionalno izvođenje nastavili kontinuitet medalja u svijetu. Vrijedno je znati, karateka ne stvara borbu, borbu stvara selektor – trener. Drugim riječima karateke su izvršioci uloga koje im je dao i objasnio selektor-trener. Samim tim isti provode BiH taktiku selektora – trenera kojeg karakteriše hrabrost, volja za pobjedom, bogat izvor ideja, pravilno raspoznavanje borbenog zadatka, logično odabiranje karate borbene forme itd. Selektor – trener vodi borbu i dovodi je do cilja a to je nešto što karateka ne može sam. Karate ekipe koje nemaju selektora-trenera, koje nemaju svoju borbu, zatim koje nemaju ni prepoznatljivu borbu ne mogu imati ni jaku takmičarsku ekipu.

6.5. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2005.) „Kriteriji za ocjenjivanje karate tehnika (kihon) i sparinga (kumite) na polaganju za učenička i majstorska zvanja u KS BiH”

Licencni seminar ispitivača za zvanja KS BiH, Sarajevo, juni 2005. god.

Kratak sažetak rada:

Moramo konstatovati da ispitivanja učenika, studenata i ostalih u svrhu provjeravanja ima pred sobom nekoliko ciljeva: ocjenjivanje znanja, ponavljanje gradiva, povezivanje gradiva, produbljivanje i korigovanje karate netačnosti, podizanje rada pojedinca i cijele osnovne organizacije i slično. Zato svi koji učestvuju u karateu na ovaj ili onaj način nesmiju zaboraviti da novi sistem ocjenjivanja u karateu zahtjeva humaniji odnos prema učenicima, studentima i ostalim. Negativna ocjena ne smije biti kaznena mjera jer ona više destimulira nego što potiče popravljanje. Ocjena će biti pedagoško sredstvo samo onda ako mobilizira snage učenika, studenata i ostalih na veću aktivnost u karateu.

U ovom radu odgovoreno je na dva ključna pitanja: kako se zaključuje, odnosno završava kriterijska ocjena i šta se uzima u obzir i čime se treba rukovoditi pri donošenju završne kriterijske ocjene.

Dalje je konstatovano da završna kriterijska ocjena mora sadržavati rezultate i elemente provjeravanja svi sastavnica koje su bile obuhvaćene praćenjem, provjeravanjem i ocjenjivanjem.

 

6.6. Međunarodni simpozijum sporta i zdravlje Tuzla 2009.


7. Stručni radovi u časopisima

7.1 Novinar V. i Suad Ćupina

 • Otvoreni intervju „Bitka za Mostar“ 09.03.1993. Dom Armije R BiH Mostar.
 • Feljton – Svjedočenja  „Mostar u raljama dva fašizma“ Oslobođenje.
 • Šesti oktobar 1993. Br: 16274, 16275, 16276, 16277, 16278, 16279.

 

7.2  Novinar M.H.i Suad Ćupina

 • Feljton – Sjećanje bitka za Mostar“ 16 nastavaka Večernje novine.
 • 21.01., 28.01., 11.02., 04.03., 11.03., 18.03., 25.03., 01.04., 08.04., 15.04., 22.04., 29.04., 06.05., 13.05., 20.05.1994. Reportaža  „Dramatični dani Bosne“- Večernje novine, dva nastavka 07. – 08.11.1995.

7.3 Alija Biberović, Marko Željković, Samir Mačković, Suad Ćupina (2004.) “Parametri tjelesnih segmenata”

Sport naučni i praktični aspekti, Naučno-stručni časopis, Tuzla, Juli/Srpanj 2004.god., godina 1, br. 1, str. 111-121

Kratak sažetak rada:

U mnogim knjigama koje se bave položajima težišne tačke mase, trupa i udova, često se citira klasični rad Braunea i Fischera (1889). Istraživanja koja su proveli Dempster (1955) I Clauser I kolege (1969) donijela su mnogo šire i detaljnije podatke. Izvodi bitni za ovaj tekst su navedeni uz dozvolu Dr. W.T. Dempstera, Odjeljenje anatomije Univerziteta u Michiganu, kao i odjeljenja za tehničke usluge Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država, a ključne riječi su: težište, segmenti, mase, momenti rotacije, momenti inercije. U kinetičkoj analizi ljudskog kretanja bitne jedinice pomjeranja nisu kosti koje podržavaju strukturu okolnih mekih tkiva nego cjelokupna masa segmenata koji se pokreći oko ose zglobova. Prikazana je granica veza (središtima zglobova i procentualna razdaljina između gravitacije i granice) i koncept tjelesnih veza.

7.4 Branimir Mikić, Halid Redžić, Suad Ćupina (2003.) “Biomehanička analiza udaraca gyaku zuki”

Sportski logos, Naučno-stručni časopis, Mostar, Februar 2003.god., godina 1., br. 1, str. 113-116

Kratak sažetak rada:

Cilj istraživanja biomehanička analiza udarca gyaku zuki kao tehnike koja se u sportskoj borbi koristi u napadu i odbrani, je usmjerena ka stvaranju najoptimalnijih biomehaničkih uslova za ispoljavanje maksimalnog impulsa sila udarca prilikom sudara udarne površine sa tjelom protivnika.

Ako se želi postići uspjeh u bilo kom sportu,onda je neophodno ovladati specijalno izgrađenom sportskom tehnikom. Postizanje vrhunskih rezultata u karateu podrazumijeva ovladavanje najsavršenijom tehnikom. 0 tehnici se uglavnom prosuđuje na osnovu spoljne tehnike (oblik kretanja). Ali oblik i sadržaj su uvijek nerazdvojni i važno je o tome voditi računa. Sadržaj karate tehnike karakteriše se, prije svega, pojavom voljnog naprezanja, sistemom nervnih procesa, uslovljenošću, koordinacijom i mnogim drugim osobinama kretnih navika. Sadržaj, također, karakterišu naprezanje i skraćivanje mišića, pojave velikih i malih snaga, itd.

Važnim snagama karate tehnike smatraju se slobodna izvođena kretanja i dejstva, sa uočenom lakoćom i bez naprezanja, čak i pri maksimalnim opterećenjima i postizanje znanja da se olabave mišići u svakom momentu kada je to potrebno.

Izvođenje kretanja bez nepotrebnog mišićnog naprezanja omogućuje nervno-mišićna koordinacija kojom upravlja nervni sistem. Pri izvođenju pokreta neophodno je ekonomično trošenje snage.  Uporedo s tim, ekonomično izvođenje kretanja pri maksimalnom naprezanju obezbjeđuje karatisti najveću brzinu i najveću snagu.

Za sistematizaciju tehnika u karateu najprihvatljivija definicija je ona po kojoj karate tehnika predstavlja specifičnu formu položaja, kretanja i osmišljenih borilačkih pokreta koji su precizno definisani načinom izvođenja i nazivom.

Karate se bazira na udarcu kao dominantnoj tehnici, pa je i usavršavanje tehnike karatea usmjereno ka stvaranju najoptimalnijih biomehaničkih uslova za ispoljavanje maksimalnog impulsa sile udarca prilikom sudara udarne površine sa tijelom protivnika.

7.5 Branimir Mikić, Osman Ahmetović, Suad Ćupina (2003.) “Biomehanička analiza stavova u karateu”

Sportski logos, Naučno-stručni časopis, Mostar, Februar 2003. god., godina 1, br. 1., str. 128-133

Kratak sažetak rada:

U sportskoj karate taktici treba ostvariti teorijsko i praktičko obrazovanje. Pri tome treba naučit pažnju posvetit u teoriji upravo ovim radom I biomehanička analiza stavova u karateu autori su i teortetski došli do saznanja da samo utvrđeni položaji tijela karateka, a prije svega položaja nogu, omogućava dinamičku stabilnost, brzo kretanje i efikasno izvođenje odbrambenih i napadačkih tehnika su isti u praksi. Osnovni zadatak stava dachi je da obezbijedi: stabilnost (ravnotežu), pokretljivost (mobilnost) i biomehaničke usluve za ispoljavanje maksimalnih mišićnih sila.


8. Stručni radovi u zbornicima

8.1. Damir Ahmić, Alija Biberović, Dževad Džibrić, Ćupina Suad (2010.)

„Vlasnička struktura klubova u Tuzlanskom Kantonu“,

Naučni časopis „Menadžment u sportu“. Vol.1. Br. 2010, str. 7-14, ISSN 2217-2343,

„Fakultet za menadžment u sportu,  Alfa Univerzitet Beograd.

 

8.2. Žarko Kostovski, Marko Zeljković, Suad S. Ćupina (2010.),  „Struktura nekih specifičnih i bazično motoričkih testova za ocenjivanje motorike, kod karatista uzrasta od 16 do 18 godina“

Sport naučni i praktični aspekti, Naučno-stručni časopis, Tuzla, juli 2010.god., godina 6, u okviru III Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Međunarodni ljetni univerzitet 2010.

Kratak sažetak rada:

Tema rada je Struktura nekih specifičnih i bazično motoričkih testova za ocenjivanje motorike, kod karatista uzrasta od 16 do 18 godina

8.3. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2010.),  „Organizacija sistema masovnih takmičenja u fizičkoj/tjelesnoj kulturi kao dopirnos unaprjeđenju  sporta i sportske rekreacije“

Sport naučni i praktični aspekti, Naučno-stručni časopis, Tuzla, juli 2010.god., godina 6, u okviru III Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Međunarodni ljetni univerzitet 2010.

Kratak sažetak rada:

Tema rada je Organizacija sistema masovnih takmičenja u fizičkoj/tjelesnoj kulturi kao dopirnos unaprjeđenju  sporta i sportske rekreacije

 

8.4. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2010.),  „Nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja“

Sport naučni i praktični aspekti, Naučno-stručni časopis, Tuzla, juli 2010.god., godina 6, u okviru III Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Međunarodni ljetni univerzitet 2010.

Kratak sažetak rada:

Tema rada je Nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja

 

8.5. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2010.),  „Preregistracija sportskih saveza i reorganizacija saveza“

Sport naučni i praktični aspekti, Naučno-stručni časopis, Tuzla, juli 2010.god., godina 6, u okviru III Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Međunarodni ljetni univerzitet 2010.

Kratak sažetak rada:

Tema rada je Preregistracija sportskih saveza i reorganizacija saveza

 

8.6. Žarko Kostovski, Suad S. Ćupina, Jasmin Mehinović (2010.),  „Relacije između testa šihon mae geri za ocenu specifične karate koordinacije i neke bazično motoričke sposobnosti“

VII Međunarodna naučna konferencija i VI Kongres crnogorske sportske akademije, Herceg Novi, 1-4.04.2010. godine

Kratak sažetak rada:

Tema rada je Relacije između testa šihon mae geri za ocenu specifične karate koordinacije i neke bazično motoričke sposobnosti

 

8.7. Alija Biberović, Marko Željković, Samir Mačković, Suad Ćupina (2009).

Sport naučni i praktični aspekti, Univerzitet Apeiron Bijeljina, juli 2009. godine.

Parametri tjelesnih segmenata

 

8.8. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2009.),  „Menadžement sportskih manifestacija“

Sport naučni i praktični aspekti, Naučno-stručni časopis, Tuzla, juli 2009.god., godina 5, u okviru II Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Međunarodni ljetni univerzitet 2009.

Kratak sažetak rada:

U nedostatku literature za menadžment sportskih manifestacija koja bi obuhvatila stručne i metodičke tekstove o organizaciji sportskih takmičenja, potrebno je bilo napisati jedan ovakav rad kao sintezu znanja i nužnih informacija za nastavnike, profesore sporta i tjelesnog-zdravstvenog odgoja, sportiste i sve one koji se bave organizacijom sportskih takmičenja u svojoj sredini.

Svima onima koji će ovaj rad čitati želimo da provedu ugodno vrijeme te da čitajući, steknu što više korisnih informacija i prošire svoje znanje ili da samo osvježe znanje koje imaju o organizaciji takmičenja borenja i samoj pripremi za takmičenje.

8.9. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2006.) „Obučavanje tehnike u boksu”

Zbornik naučnih i stručnih radova III, Sarajevo, 2006., godina, god.3, br.3, str. 75-83. Kratak sažetak rada:

Amaterski boks služi trajnom usavršavanju fizičkih i psihičkih sposobnosti mladih sportista. Takmičenja u amaterskom takmičenju zahtijeva pravilan i stalan trening. Svrha boksa kao sporta je da oni koji neposredno učestvuju u njemu, nastoje postići pobjedu, upotrebom tehičkih vještina. Kao što znamo, amaterski boks se prakticira kao takmičarski sport muški i ženski, s tim da su muški bokseri ograničeni na takmičenja među muškarcima, a ženski boksači na takmičenja među ženama. I pored toga zajedničko i jednoj i drugoj populaciji je obuka elementarnih tehnika boksa koju najčešće prolaze kroz period od šest do dvanaest mjeseci, kako bi nakon medicinskog pregleda i vaganja, pristupili žrijebanju i samom takmičenju po pravilima međunarodnog amaterskog boksačkog udruženja (A. I. B. A.).

8.10. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2006.) „Organizacije takmičenja borenja: karate, judo, hrvanje, tekwon do, boks itd. Priprema takmičenja”

Zbornik naučnih i stručnih radova III, Sarajevo, 2006., godina, god.3, br.3, str. 84-93.

Kratak sažetak rada:

Uspješna organizacija takmičenja i priprema može se postići definiranjem pozicija i uloga, uklanjanjem prepreka postignuća, pridobivanjem pomoći članova skupine u postavljanju ciljeva, poticanja skupnog napora, uvećavanjem prilika za skupno zadovoljstvo kroz rezultate, smanjivanjem stresa i vanjske kontrole, te obavljanjem drugih stvari koji odgovaraju ljudskim očekivanjima. Vodstvo u organizaciji takmičenja je umjetnost ili proces Kratak sažetak rada:

U praksi postoje razne varijante kombiniranih sistema takmičenja, a svrha tih sistema jeste, da se dobije realniji poredak učesnika nego po jednostrukom ili dvostrukom cup sistemu, a da ipak takmičenje ne traje tako dugo, kao po bod sistemu.

Ovaj sistem se primjenjuje prilikom organizovanja turnira na taj način što se učesnici podijele na nekoliko skupina, bilo prema žrijebanju, bilo prema nosiocima skupina ili kosturašima, kod čega se preostali učesnici raspoređuju izvlačenjem brojeva ili prema raznim standardima ili dogovoru prije ili uoči takmičenja. Kriteriji između ostalog se određuju prema snazi učesnika ili mjestu boravka, ili zahtjevu učesnika, tako da po mogućnosti u svakoj skupini bude pobjednik, odnosno jedan broj dobrih i lošijih učesnika tako da nakon takvog izbora učesnika unutar svake skupine se prelazi na izvođenje takmičenja po bod sistemu. Moramo istaći da ovim sistemom prvi ili prvi i drugi iz svake skupine ulaze zatim u drugom dijelu takmičenja ili turnira, u finalnu grupu, te se u njoj bore za prva mjesta. Učesnici koji su se u predtakmičenjima lošije plasirali stvaraju jednu ili više daljnjih skupina, pa se zatim u njima izvode borbe za poredak iza finalnih mjesta. Nadalje se mogu kombinirati cup i bod sistem. Ukoliko imamo veliki broj učesnika tada cup sistem izvedi 8 najboljih učesnika, da bi zatim tehnički organizator prešao na bod sistem, kako bi se na kraju odlučilo o redosljedu od prvog do 8 mjesta. U radu vam prezentiramo samo neke od sistema mada postoji još mnogo mogućnosti za izvođenje takmičenja po kombiniranim sistemima, koje možete sami konstruirati prema datim uvjetima i datim okolnostima za razne uzraste oba pola za oblast borenja.

8.11. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2006.)  „Zašto maše karate kumite sudija”

Zbornik naučnih i stručnih radova III, Sarajevo, 2006., godina, god.3, br.3, str. 94-115.

Kratak sažetak rada:

Poznavanje pravila karte takmičenja i sudijskih pravila WKF-a i KSBIH-, bilo je do sada privilegija samo uskog kruga poklonika karatea, a  od sada će se zananjem iz ove oblasti moći koristiti svi oni koji pročitaju ovaj rad.

Tekstovnim prikazom i kroki crtežima uz gestove, znakove i izraze koje karate sudije koriste na međunarodnim i domaćim takmičenjima želimo da smanjimo broj onih osoba koje pitaju „Zašto maše karate kumite sudija?“.

8.12. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2005.)  „Organizacije takmičenja borenja: karate, judo, hrvanje, tekwon do, boks itd. Bod sistem svak sa svakim”

Zbornik naučnih i stručnih radova II, Sarajevo, decembar 2005., godina, god.2, br.2, str. 33- 38.

Kratak sažetak rada:

Osnovne organizacije borenja i njihove organizacije na općinskoj, gradskoj, kantonalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini dolaze u situaciji da organizuju i učestvuju na takmičenjima raznih kategorija oba pola, što zahtjeva poznavanje između ostalog sistema takmičenja. Od dobre organizacije takmičenja zavisi uspjeh cijelog takmičenja bilo da su domaćeg ili međunarodnog značaja.

Ovim radom želimo tehničkim organizatorima, trenerima i zaljubljenicima borenja približiti obnoviti i pomoči u organizovanju takmičenja borenja, jednim od poznatih sistema, a to su bod sistem svak sa svakim, jednostruki bod sistem i dvostruki bod sistem itd.

8.13. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2005.) „Organizacije takmičenja borenja: karate, judo, hrvanje, tekwon do, boks itd. Kup sistem ili sistem ispadanja”

Zbornik naučnih i stručnih radova II, Sarajevo, decembar 2005., godina, god.2, br.2, str. 61- 67.

Kratak sažetak rada:

U praksi postoje razne varijante kombiniranih sistema takmičenja, a svrha tih sistema jeste, da se dobije realniji poredak učesnika nego po jednostrukom ili dvostrukom cup sistemu, a da ipak takmičenje ne traje tako dugo, kao po bod sistemu.

Ovaj sistem se primjenjuje prilikom organizovanja turnira na taj način što se učesnici podijele na nekoliko skupina, bilo prema žrijebanju, bilo prema nosiocima skupina ili kosturašima, kod čega se preostali učesnici raspoređuju izvlačenjem brojeva ili prema raznim standardima ili dogovoru prije ili uoči takmičenja. Kriteriji između ostalog se određuju prema snazi učesnika ili mjestu boravka, ili zahtjevu učesnika, tako da po mogućnosti u svakoj skupini bude pobjednik, odnosno jedan broj dobrih i lošijih učesnika tako da nakon takvog izbora učesnika unutar svake skupine se prelazi na izvođenje takmičenja po bod sistemu. Moramo istaći da ovim sistemom prvi ili prvi i drugi iz svake skupine ulaze zatim u drugom dijelu takmičenja ili turnira, u finalnu grupu, te se u njoj bore za prva mjesta. Učesnici koji su se u predtakmičenjima lošije plasirali stvaraju jednu ili više daljnjih skupina, pa se zatim u njima izvode borbe za poredak iza finalnih mjesta. Nadalje se mogu kombinirati cup i bod sistem. Ukoliko imamo veliki broj učesnika tada cup sistem izvedi 8 najboljih učesnika, da bi zatim tehnički organizator prešao na bod sistem, kako bi se na kraju odlučilo o redosljedu od prvog do 8 mjesta. U radu vam prezentiramo samo neke od sistema mada postoji još mnogo mogućnosti za izvođenje takmičenja po kombiniranim sistemima, koje možete sami konstruirati prema datim uvjetima i datim okolnostima za razne uzraste oba pola za oblast borenja.

 


9. Internacionalni istraživački projekti

 

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2014),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2014. godine

 

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2013),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2013. godine

 

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2012),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2012. godine

 

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2011),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2011. godine

 

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2010),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2010. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, Alma Ćupina (2009),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2009. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2008.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2008. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2007.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2007. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2006.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2006. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2005.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2005. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2004.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2004. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2003.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2003. godin

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2002.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2002. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2001.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2001. godine

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2000.),

Internacionalni istraživački projekti

 1. WKF TRADICIONALNI INTERNACIONALNI TRENING TAKMIČARSKI

KARATE KAMP, 1-15.08.2000. godine

 

 


 1. Domaći istraživački projekti

 

 1. Suad S. Ćupina (2010)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 7. svjetskom studentskom šamipionatu 2010.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2010)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 45. evropskom šamipionatu 2010.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2010)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 8. evropskom regionalni šamipionatu 2010.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2009)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 44. evropskom šamipionatu 2009.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2009)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 16. mediteranskim igrama 2010.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2008.)

Projekat menadžment marketing, pravna legistativa UKK Bosna za period 2008-2012

 

 1. Suad S. Ćupina (2008)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 43. evropskom šamipionatu 2008.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2008)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 19. svjetskom šamipionatu 2008.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2007)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 42. evropskom šamipionatu 2007.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2007)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 5. evropskom regionalni šamipionatu 2007.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2006)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 18. svjetskom šamipionatu 2006.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2006)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 45. evropskom šamipionatu 2010.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2006)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 4. evropskom regionalni šamipionatu 2006.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2006)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 12. balkanskom šamipionatu 2006.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2005)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 40. evropskom šamipionatu 2005.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 

 1. Suad S. Ćupina (2005)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 15. mediteranskim igrama 2005.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (2004.)

Projekat menadžment marketing, pravna legistativa UKK Bosna za period 2004-2008

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 39. evropskom šamipionatu 2004.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 17. svjetskom šamipionatu 2004.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 4. svjetskom studentskom šamipionatu 2004.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 26. evropskom klubskom šamipionatu 2004.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 2. evropskom regionalni šamipionatu 2004.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 1. evropskom univerzitetskom šamipionatu 2006.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2004)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 11. balkanskom šamipionatu 2004.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 

 1. Suad S. Ćupina (2003)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 38. evropskom šamipionatu 2003.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2002)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 37. evropskom šamipionatu 2002.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2002)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 16. svjetskom šamipionatu 2002.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2001)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 36. evropskom šamipionatu 2001.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2001)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 14. mediteranskim igrama 2001.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2001)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 6. svejtskim igrama 2001.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina (2000.)

Bosna karate klub 2000 Press Book

 1. Suad S. Ćupina (2000)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 35. evropskom šamipionatu 2000.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2000)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 15. svjetskom šamipionatu 2000.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (2000)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 22. evropskom klubskom šamipionatu 2000.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1999)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 34. evropskom šamipionatu 1999.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1999)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 21. evropskom klubskom šamipionatu 1999.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1998)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 33. evropskom šamipionatu 1998.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1998)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 14. svjetskom šamipionatu 1998.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1998)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 20. evropskom klubskom šamipionatu 1998.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1997)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 32. evropskom šamipionatu 1997.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina, Admir S. Ćupina, Sead S. Ćupina, (1996.)

Projekat menadžment marketing, pravna legistativa UKK Bosna za period 1996-2000

 1. Suad S. Ćupina (1996)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 31. evropskom šamipionatu 1996.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1996)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 13. svjetskom šamipionatu 1996.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1995)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 30. evropskom šamipionatu 1995.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1994)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 29. evropskom šamipionatu 1994.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1994)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 12. svjetskom šamipionatu 1994.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)

 1. Suad S. Ćupina (1994)

Analiza nastupa i bazično-motoričkih sposobnosti kao i situaciono-motoričkih sposobnosti članova muške seniorske karate reprezentacije BiH na 16. evropskom klubskom šamipionatu 1994.

(Analiza selektora/trenera muške seniorske karate reprezentacije BiH S. Ćupina dostavljena UO KS BiH)